Medlemsbetingelser for TrimFit

GENERELLE AVTALEBESTEMMELSER

1. Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder dersom 

ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i et 

løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen.

2. Medlemmet må være fylt 15 år for å trene hos TrimFit. Ved tegning av 

avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 

år.

3. Hvis det ikke blir opprettet avtalegiro med TrimFit godtar medlemmet at det påløper et månedlig fakturagebyr. 

4. Medlemmet er pliktig til å informere TrimFit om kontoendringer og 

adresseendringer.

5. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og rette seg etter de regler 

som til enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved mislighold av medlemskapet 

forbeholder TrimFit seg retten til å kunne avslutte medlemskapet

6. Medlemmet plikter å fremvise utgitt medlemsarmbånd ved ankomst. Tapt eller 

ødelagt armbånd erstattes mot en avgift på 100 kroner/NOK.

7. Medlemmet forplikter seg til å rydde på plass utstyret som brukes og å holde 

orden etter seg.

8. Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på 

særskilt dopingliste for treningssentre. Se hele listen på: www.rentsenter.no.

9. Under bindingstiden forekommer det ikke prisendringer, men TrimFit 

forbeholder retten til årlig prisjustering av løpende avtaler.

10. Avgifter for ubenyttede onlinebookinger faktureres, dersom man ikke møter til 

forhåndsbooket time/aktivitet.

11. Det tas forbehold om endringer i tilbud og åpningstider, spesielt ved helligdager 

og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og 

deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold. 

12. TrimFit forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via epost/SMS/post.

13. TrimFit fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander 

som oppstår under trening, eller som følge av opphold i senteret. Dette gjelder 

også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte 

bli borte.

14. Som medlem bekrefter du at din helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko 

ved deltakelse i aktiviteter på TrimFit.

15. Medlemskontrakten kan ikke overdras eller benyttes av andre enn den er 

utstedt til. Ved utlån av medlemsarmbånd eller åpning av dør til andre som ikke 

er medlem ved ubetjente åpningstider, bøtelegges medlemarmbåndets eier/

ansvarlig med kr 2000,-.

16. Dersom medlemmet ønsker å annullere medlemskapet, skal dette senest gjøres 

ti (10) dager etter signering. Forutbetalt medlemskap vil refunderes, men ikke innmeldingsgebyr.

 

AVTALEGIRO OG FORSINKET BETALING

17. Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse 

for automatisk trekk av månedlig vederlag fra TrimFit, og sørge for at betaling av 

månedlig vederlag utføres innen betalingsfristens utløp. 

18. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes 

inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan TrimFit kreve 

dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket 

betaling m.fl. 

19. Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes to (2) eller flere forfalte 

krav, kan TrimFit sperre adgang til treningssenteret.

 

OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP

20. Medlemskapet kan sies opp når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe 

ut bindingsperioden. Oppsigelsestiden er en (1) måned, regnet fra første månedsskifte 

etter den dato oppsigelsen er mottatt. 

21. Oppsigelsen bør skje skriftlig via e-post, brev eller ved oppmøte direkte på TrimFit, 

dette av hensyn til nødvendig dokumentasjon. Ved personlig oppmøte mottar 

medlemmet kvittering for registrert utmelding. Ved skriftlig utmeldelse skal medlemmet 

innen 14 dager motta skriftlig bekreftelse via e-post eller brev om at oppsigelsen 

er registrert, samt når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom overnevnte 

informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta 

kontakt med TrimFit. 

 

FRYS AV MEDLEMSKAP

22. En kontrakt kan fryses ved følgende dokumenterte grunner:

22A. Sykdom/skade som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan 

benytte seg av treningssenteret i mer enn tre (3) uker.

22B. Utstasjonering i jobb eller studier / militær tjeneste som er lengre unna enn 50 km fra 

TrimFit.

Frysing av medlemskapet bør fremlegges så tidlig som mulig, da det ikke har en 

tilbakevirkende kraft.

BLI MEDLEM